วีซ่า / วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

 

สถานทูตอังกฤษจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยนำระบบไบโอเมตริค หรือ การบันทึกทางชีวภาพ (Biometrics Visa) เข้ามาใช้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS) เลขที่ 183 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าราชดำริ) โดยจะมีการจัดเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่ายในระบบดิจิตอลของผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมระบบบันทึกชีวภาพ

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี)

รูปถ่าย

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉากหลังควรเป็นสีพื้นสีอ่อน)

เอกสารทั่วไป

 

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการศึกษา

ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร จากสถาบันการศึกษาที่ท่านจบการศึกษาสูงสุด

 

จดหมายตอบรับการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ และหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน ณ สถาบันนั้น

 

หลักฐานการได้รับทุนการศึกษา (ในกรณีได้รับทุนการศึกษา)

 

หลักฐานการเงิน

เอกสารเกี่ยวกับรายได้ ของตัวท่านเอง

 

กรณีสนับสนุนตัวเอง - สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัว พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ

 

กรณีผู้ปกครองสนับสนุน - สมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาและเซ็นต์รับรองสำเนา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ผู้ปกครองท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed) ที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนัก ณ ประเทศอังกฤษ

 

กรณีมีผู้สนับสนุน - สำเนารายการเดินบัญชีของบริษัทฯ หรือ องค์กรที่สนับสนุน ย้อนหลัง 6 เดือนประทับตราบริษัท พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา พร้อมเอกสารที่แสดงถึงการได้รับทุนจากบริษัทฯ หรือองค์กรที่สนับสนุน

หลักฐานที่พักระหว่างศึกษา

เอกสารที่แสดงถึงการมีสถานที่พำนักที่แน่นอนระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ จากเจ้าของที่พำนัก หรือ ผู้ให้การสนับสนุน

เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษตั้งอยู่ที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

**เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-พฤหัสบดี : 08.00–12.00น./12:45–16:30 น. วันศุกร์ : 08:00–13:00 น. โทรศัพท์: 0-2305-8333 แฟ็ก : 0-2255-9278

เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 15.00 น.

เวลาในการรับหนังสือเดินทาง จันทร์ - ศุกร์: 15.00 - 16.30 น.

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษยังทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2800-8050 หรืออีเมลล์ info@ukvac-th.com

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ชำระเป็นเงินบาทและเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต

ค่าธรรมเนียมวีซ่า จัดเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกวีซ่าถ้าใบสมัคร คำขอวีซ่า ถูกปฏิเสธ ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินให้

ศูนย์ยื่นคำร้องจะไม่รับเช็คทุกชนิดเพื่อการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าหรือค่าบริการจัดส่ง

ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องจ่ายเป็นเงินบาทในรูปของ ตั๋วแลกเงินธนาคารเท่านั้นและสั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok”หนึ่งท่านต่อหนึ่งใบ

ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วแลกเงินต่างประเทศเพื่อมาสมัครวีซ่า ผู้สมัครจะต้องซื้อตั๋วแลกเงิน อีก 1 ใบเพื่อจ่ายค่าเครียริ่งตั๋วแลกเงินดังกล่าว เป็น 155 บาท ต่อตั๋วแลกเงินต่างประเทศ 1 ใบ โดยท่านอาจจะจ่ายเป็นเงินสด หรือซื้อตั๋วแลกเงินอีกหนึ่งใบโดย สั่งจ่าย “VFS (Thailand) LTD.”

ท่านสามารถนำเงินสดมาซื้อตั๋วแลกเงินธนาคารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร    http://www.vfs-uk-th.com/thai/index.aspx

 

ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

( 6,435 บาท) โดยประมาณ

ราคาอาจมีการขึ้นลงตามเรตเงิน

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ท่านละ

1,000 บาท

 

**ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง เนื่องจากนโยบายการนำระบบไบโอเมตริคที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 21 มิ.ย. 50)

 

หมายเหตุ

**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X