วีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดีย

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า

หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รวมถึงหน้าต่ออายุหนังสือเดินทางหรือหน้าแก้ไขชื่อ-สกุล ถ้ามี) 2 ชุด

รูปถ่าย

รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สำเนาบัตรประชาชน

 

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)

 

หลักฐานการงาน

- กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ

ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์

 

-กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน

หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร

กรณีมีคนเชิญ       

ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย VFS

ชั้น 10 อาคารพีเอสทาวเวอร์, สุขุมวิท 21, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ

โทร: 02-258-3063-64

อีเมล์  info.bkk@vfshelpline.com   เว็บ  vfsglobal.com/india/

 

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 14.00 น. สำหรับ ยื่นวีซ่า

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. - 17.30 น. สำหรับรับหนังสือ เดินทางคืน

 

สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตึกโอเชี่ยนทาว์เวอร์ ซอยสุขุมวิท 21 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-0300-5 เว็บไซต์: www.indianembassy.in.th/

 

ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

 

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)

อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง

4,100 บาท

 

อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง

8,200 บาท

วีซ่าธุรกิจ (Business)

อายุวีซ่า 1 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง

8,200 บาท

 

อายุวีซ่ามากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เข้า-ออกหลายครั้ง

11,500 บาท

ค่าบริการเพิ่มเติมของสถานทูตอินเดีย และ ศูนย์รับยื่นวีซ่า

ค่าบริการของสถานทูต

70 บาท

ค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS.Global

38 บาท

ค่าไปรษณีย์แบบหนี่งวัน (ถึงแม้ว่า จะมารับวีซ่าด้วยตัวเอง ก็ต้องเสียค่าบริการ ไปรษณีย์นี้)

150 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ

1,500 บาท


ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเอง  เนื่องจากผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ

 ผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถระบุอายุวีซ่าที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มได้ แต่อายุวีซ่าที่จะได้รับ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา ของสถานทูตเท่านั้น

 

หมายเหตุ

ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X