วีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

เอกสารในการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน 1 ชุด <ใช้เวลายื่นวีซ่าประมาณ 4 วัน (ไม่รวมวันทำการ) มีการบริการตามความต้องการของผู้ขอสามารถขอแบบด่วนและด่วนสุด ยื่นขอแบบ 2 – 3 วันเป็นการบริการแบบด่วน   ยื่นขอแบบวันเดียวรับเป็นการบริการแบบด่วนสุด

หนังสือเดินทาง (Passport)

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับ ประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

รูปถ่าย

รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ปกติ จำนวน 3 รูป 

(สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า หากรูปถ่ายของท่านไม่ตรงตามระเบียบของทางสถานทูต) * มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ธ.ค.2559 เป็นต้นไป

ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม.

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้า และ ใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน *สำคัญมาก*

ห้าม สวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ

เพราะต้องถ่ายรูปกับพื้นหลังขาว ควรใส่เสื้อสีที่ตัดกับพื้นหลัง

ห้าม นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ห้าม นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

ห้าม สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู แว่นตาดำ แว่นตาแฟชั่น แว่นสายตา

ห้าม สวมใส่คอนแทคเลนส์สี หรือ คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์แฟชั่น

รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ

รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และไม่มีขอบ ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ ไม่ซ้ำกับหน้าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ต

เอกสารทั่วไป

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ,

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)

สำเนาสูติบัตร

(เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี) + สูติบัตรตัวจริง (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี)

สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 

หลักฐานการงาน

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ

พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของลูกค้า (**สำคัญมาก**) 

กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) / สังกัดที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนเป็นภาษาอังกฤษ 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน 

กรณีข้าราชการ

ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด  เป็นภาษาอังกฤษ 

กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว

ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย 

กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา

ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น)

พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

 กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1.    หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี )  หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา หนังสือยินยอมสามารถทำที่สำนักงานเขต หรือ อำเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีข้อความระบุในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย

2.    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

3.    หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

4.    หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาที่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

5.    สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

6.    สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC

ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์


หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางสถานทูตแจ้ง ทางบริษัทจะไม่ทำการยื่นวีซ่าให้

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้


ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกวีซ่า ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ที่กรุงเทพฯ

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400           

แฟกซ์ 02-207-5988,02-207-5933 Call Center 02-207-5888

 

วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 15:00 น.(คำร้องประเภทด่วน และด่วนพิเศษกรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วนพิเศษสามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th


ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว

 

ยื่นปกติแบบภายใน 4 วันทำการ

ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมวีซ่า   1,000 บาท

ค่าบริการศูนย์รับยื่น  500 บาท

 

ยื่นด่วนภายใน 2 วันทำการ

ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมวีซ่า   1,800 บาท

ค่าบริการศูนย์รับยื่น  750 บาท

 

ด่วนพิเศษ 1 วันทำการ

ประเภทเข้าออกครั้งเดียว

ค่าธรรมเนียมวีซ่า   2,200 บาท

ค่าบริการศูนย์รับยื่น  950 บาท

ค่าบริการยื่นวีซ่า / ท่านละ

1,000 บาท

***ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน***

หมายเหตุ

**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X