วีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอเมริกา


เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าส่วนบุคคล 

หนังสือเดินทาง (Passport)

ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย) มีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 2 หน้า พร้อมถ่ายสำเนาประวัติการเดินทางทุกหน้า (สำคัญมาก) หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 

สำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา กรณีที่วีซ่าหมดอายุ หรือเคยมีวีซ่าอเมริกา (ถ้ามี)

รูปถ่าย

รูปถ่ายขนาด 2x2" (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป

รูปถ่ายจำเป็นต้องใช้เป็นไฟล์รูปภาพ (ไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้น)

สำเนาทะเบียนบ้าน

 

สำเนาบัตรประชาชน

 

สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเป็นเด็ก)

 

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 

สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)

 

หลักฐานการทำงาน

- กรณีเป็นพนักงาน ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันทีเริ่มงาน เป็นภาษาอังกฤษ

 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์

 

-กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานการเงิน

หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(บริษัทฯ ไม่แนะนำให้ออกตั๋วก่อนผลการพิจารณาวีซ่าออก)

หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก

หลักฐานการจองโรงแรมที่พัก ของประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ทุกคืน

 

 

กรณียื่นวีซ่าประเภทธุรกิจหรือเยี่ยมญาติ

- ขอหนังสือเชิญจากองค์กรต่างประทศ โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เชิญและชื่อผู้ถูกเชิญอย่างครบถ้วน

กรณีมีคนเชิญ

ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

กรณีไปแบบธุรกิจ

กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกาเอกสารของทางสถานทูต ที่ท่านต้องทำการกรอกเพื่อยื่นวีซ่า

1.

เข้าเว็บ https://ceac.state.gov/ceac/

กรอกฟอร์ม DS-160 ให้เรียบร้อย

(ไม่จำเป็นต้องกรอกให้เสร็จทีเดียวนะคะ กด save เพื่อกลับมากรอกต่อภายหลังได้  จดหมายเลขใบสมัคร (Your Application ID) เพื่อจะได้กลับมากรอกต่อได้ภายหลัง)

(เมื่อกรอก DS-160 เสร็จ (ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะ ต้องตรวจทานให้ดี)

2.

หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account

 

2.1. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงิน

โดยประมาณ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ จึงจะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาได้

 

2.2 ทำการ Login แล้ว พิมพ์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิวสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว
- ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน สัมภาษณ์เสร็จสถานทูตจะคืนพาสปอร์ตให้

- ถ้าวีซ่าผ่าน สถานทูตจะเก็บเล่มพาสปอร์ตไป และจะส่งพาสปอร์ต คืนทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 5-7 วันทำการ

 

ค่าวีซ่า และค่าบริการยื่นวีซ่า

- ค่าวีซ่าอเมริกา 160 USD ( 5,920 บาท) โดยประมาณ ราคาอาจมีการขึ้นลงตามเรตเงิน

ค่าบริการยื่นวีซ่าอเมริกา ท่านละ 1,500 บาท

 

หมายเหตุ

**ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัคร ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น

**ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต

**คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียกสัมภาษณ์ หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าแปลเอกสาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมเบี้ยประกันภัยการเดินทาง

**บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา เท่านั้น

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X