VIP TAIWAN 4D 3N
VIP TAIWAN 4D 3N
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
รหัสทัวร์ TA-02
ระยะเวลา 4วัน 3คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 08 ต.ค. 60 / 14 - 17 ต.ค. 60 / 21 - 24 ต.ค. 60 / 02 - 05 พ.ย. 60 / 16 - 19 พ.ย. 60 / 25 - 28 พ.ย. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองไถจง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวิ่นอู่ - เมืองเจียอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - เมืองไถจง - ชิมชาอู่หลง - อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว [ B / L / D ]
  Day 3 : ชิมพายสับปะรด - ศูนย์ Germanium - พิพิธภัณฑ์กู้กง - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 4 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 08 ต.ค. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200
14 - 17 ต.ค. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200
21 - 24 ต.ค. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200
02 - 05 พ.ย. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200
16 - 19 พ.ย. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200
25 - 28 พ.ย. 60
22,999
22,999
22,999
22,999
4,200

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X