VIP ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR 7D 5N
VIP ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR 7D 5N
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 103,900 บาท
รหัสทัวร์ NZ-03
ระยะเวลา 7วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช [ - / - / - ]
  Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ [ - / L / D ]
  Day 3 : ทไวเซิ่ล - ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์ พีค [ B / L / D ]
  Day 4 : ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 6 : ไคร้สท์เชิร์ช - ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า - ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 ปีใหม่
103,900
93,900
85,900
79,900
14,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X