VIP JAPAN WONDER HOKKAIDO JOZANKEI IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน
VIP JAPAN WONDER HOKKAIDO JOZANKEI IN AUTUMN 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 61,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-73
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 15 ต.ค. 61 / 16 - 21 ต.ค. 61 / 19 - 24 ต.ค. 61 / 25 - 30 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซะ – BLUE POND (บ่อน้ำสีฟ้า) – ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์พาวิเลียน – น้ำตกงิงงะ – น้ำตกริวเซ– ออนเซน [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งกระเช้าภูเขาคูโรดาเกะ – อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง –เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 4 : สะพานแขวนฟูตามิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) –เมืองโจซังเค– สวนฟูกิดะชิ –นั่งกระเช้าภูเขาโชวะชินซัน – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล– ออนเซน [ B / L / D ]
  Day 5 : หุบเขานรกจิโกคุดานิ –โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า – ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ขาปูยักษ์ไม่อั้น 3 ชนิด ณ ร้านนันดะ [ B / L / D ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 15 ต.ค. 61
61,900
16 - 21 ต.ค. 61
61,900
19 - 24 ต.ค. 61
61,900
25 - 30 ต.ค. 61
61,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X