VIP JAPAN TOKYO SUMMER LAVENDER 5 วัน 3 คืน
VIP JAPAN TOKYO SUMMER LAVENDER 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-57
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 06 - 10 มิ.ย. 61 / 08 - 12 มิ.ย. 61 / 13 - 17 มิ.ย. 61 / 20 - 24 มิ.ย. 61 / 22 - 26 มิ.ย. 61 / 27 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 / 11 - 15 ก.ค. 61 / 18 - 22 ก.ค. 61 / 26 - 30 ก.ค. 61 / 08 - 12 ส.ค. 61 / 10 - 14 ส.ค. 61 / 05 - 09 ก.ย. 61 / 12 - 16 ก.ย. 61 / 26 - 30 ก.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะเอ้าท์เล็ต –ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 –ชมลาเวนเดอร์ / พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 5 : วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 10 มิ.ย. 61
38,900
08 - 12 มิ.ย. 61
38,900
13 - 17 มิ.ย. 61
38,900
20 - 24 มิ.ย. 61
38,900
22 - 26 มิ.ย. 61
38,900
27 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
38,900
11 - 15 ก.ค. 61
40,900
18 - 22 ก.ค. 61
40,900
26 - 30 ก.ค. 61
42,900
08 - 12 ส.ค. 61
42,900
10 - 14 ส.ค. 61
42,900
05 - 09 ก.ย. 61
41,900
12 - 16 ก.ย. 61
41,900
26 - 30 ก.ย. 61
41,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X