VIP JAPAN TOKYO CHUREITO KOCIA 5 วัน 3 คืน
VIP JAPAN TOKYO CHUREITO KOCIA  5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-67
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 - 15 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสรรคต ร.9 และวันหยุดชดเชย /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / L / D ]
  Day 3 : เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – วัดอาซะกุสะ – โอไดบะ [ B / L / - ]
  Day 5 : วัดนาริตะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 15 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสรรคต ร.9 และวันหยุดชดเชย
47,900
44,900
44,900
41,900
8,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X