VIP JAPAN OSAKA TOKYO SUMMER 6 วัน 4 คืน
VIP JAPAN OSAKA TOKYO SUMMER 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-58
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 31 ก.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ– ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดอาซะกุสะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 31 ก.ค. 61
48,900
45,900
45,900
42,900
8,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X