VIP JAPAN OSAKA TOKYO ENJOY 3 THEME PARK 7 วัน 4 คืน
VIP JAPAN OSAKA TOKYO ENJOY 3 THEME PARK 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 66,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-74
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 18 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ [ - / - / - ]
  Day 3 : นั่งชินคันเซนสู่สถานีชิซุโอกะ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) –ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
  Day 4 : เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ –พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ฟูจิคิวไฮแลนด์ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 6 : สวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเชีย) – ชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ [ B / L / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
66,900
63,900
63,900
60,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X