VIP JAPAN KOYO TOKYO KAWAGUJIKO 5 วัน 3 คืน
VIP JAPAN KOYO TOKYO KAWAGUJIKO 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-78
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 07 - 11 พ.ย. 61 / 14 - 18 พ.ย. 61 / 21 - 25 พ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะ ฮักไก ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ออนเซน [ - / L / D ]
  Day 3 : เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – ถนนอิโชนามิกิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 5 : วัดนาริตะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 พ.ย. 61
45,900
42,900
42,900
39,900
8,900
14 - 18 พ.ย. 61
45,900
42,900
42,900
39,900
8,900
21 - 25 พ.ย. 61
45,900
42,900
42,900
39,900
8,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X