VIP JAPAN KOYO OSAKA TOKYO ARASHIYAMA 6 วัน 4 คืน
VIP JAPAN KOYO OSAKA TOKYO ARASHIYAMA 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-79
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 09 - 14 พ.ย. 61 / 16 - 21 พ.ย. 61 / 23 - 28 พ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ –ป่าไผ่ [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งชินคันเซนสู่สถานีชิซุโอกะ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) –ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก –ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / L / D ]
  Day 4 : เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ –พิพิธภัณฑ์คาวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส – ถนนอิโชนามิกิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) –ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียวหรือทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ไม่รวมค่ารถไฟ [ B / - / - ]
  Day 6 : วัดนาริตะ – อิออน ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 14 พ.ย. 61
54,900
51,900
51,900
48,900
9,900
16 - 21 พ.ย. 61
54,900
51,900
51,900
48,900
9,900
23 - 28 พ.ย. 61
54,900
51,900
51,900
48,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X