VIP JAPAN GRAND OSAKA TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน
VIP JAPAN GRAND OSAKA TOKYO SAKURA 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-06
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 19 - 24 มี.ค. 62 / 26 - 31 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ (ใส่ชุดกิโมโน) –ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งรถไฟชินคันเซน – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – ชมซากุระ สวนอุเอโนะ –วัดอาซะกุสะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ [ B / L / D ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ ซื้อเพิ่มโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ไม่มีรถบริการ เดินทางโดยรถไฟ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
19 - 24 มี.ค. 62
54,900
26 - 31 มี.ค. 62
54,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X