VIP JAPAN KOYO HOKKAIDO COOL FREE
VIP JAPAN  KOYO HOKKAIDO COOL FREE
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ HOKTG45
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 31 ต.ค. 60 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินชิโตเซ่ – เมืองบิเออิ – BLUE POND (บ่อน้ำสีฟ้า) เมืองโซอุนเคียว – หุบผาโซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ – น้ำตกงิงงะ [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึ เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมง – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า -เมืองโอตารุ คลองโอตารุ – โรงงานเป่าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งซาไกมาจิ [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองซัปโปโร –ถนนสายต้นแปะก๊วย-เมืองโจซานเค - สะพานฟุตะมิ – ภูเขาโยเท— ภูเขาโชวะชินซัน –โนโบริเบ็ทสึ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ ศาลเจ้าฮอกไกโด - โอโดริ พาร์ค -หอนาฬิกา – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า [ B / L / D ]
  Day 5 : อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 31 ต.ค. 60
59,900
56,900
56,900
53,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X