VIP ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน
VIP ดี๊ดี 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
รหัสทัวร์ ST3
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ก.ย. 61 / 02 - 06 พ.ย. 61 / 09 - 13 พ.ย. 61 / 23 - 27 พ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – นั่งรถไฟหัวจรวด – เจียอี้ – อุทยานอารีซัน(รวมนั่งรถไฟโบราณ) – ถาถ่าเจีย – ต้นไม้คู่รัก – อาบน้ำแร่ [ B / L / D ]
  Day 3 : โรงงานเหมยจื่อเมิ่ง – ศูนย์เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสุยหลี่เสอ – วัดจื่อหนานกง– ไทจง – โรงละครแห่งชาติไทจง– ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ –ไทเป – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) [ B / L / D ]
  Day 5 : ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ก.ย. 61
38,900
02 - 06 พ.ย. 61
38,900
09 - 13 พ.ย. 61
38,900
23 - 27 พ.ย. 61
38,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X