TOHOKU AUTUMN 7วัน 4คืน
TOHOKU AUTUMN 7วัน 4คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์นิกโก้
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 18 ต.ค. 60 คล้ายวันสวรรคต ร.9 / 18 - 24 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินอะโอะโมะริ - สวนผลไม้ตามฤดูกาล(สวนแอปเปิ้ล) - นั่งกระเช้าไฟฟ้าฮัคโคะดะ - ชมวิวบนสะพานโจกาคุระ - ทะเลสาบโทวาดะ - ลำธารโออิราเซะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / - / - ]
  Day 3 : ภูเขาฮาจิมังไท - บ่อน้ำโอนุมะ - ทามะกาวะออนเซน - ทะเลสาบทาซาว่า - หมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ [ - / - / - ]
  Day 4 : ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ - หุบเขานารุโกะ – เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ [ - / - / - ]
  Day 5 : เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึร - เมืองนิกโก้ - ออนเซ็น [ - / - / - ]
  Day 6 : ศาลเจ้าโทโชกุ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เมืองคาวาโกเอะ - เมืองโตเกียว - ย่านชินจุกุ - สนามบินฮาเนดะ [ - / - / - ]
  Day 7 : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 18 ต.ค. 60 คล้ายวันสวรรคต ร.9
59,900
57,900
57,900
55,900
8,000
18 - 24 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
59,900
57,900
57,900
55,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X