TAIWAN TIGER FIGHTER 4 วัน 3 คืน
TAIWAN TIGER FIGHTER 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
รหัสทัวร์ FT1
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 24 - 27 ก.พ. 61 / 01 - 04 มี.ค. 61 / 03 - 06 มี.ค. 61 / 08 - 11 มี.ค. 61 / 20 - 23 เม.ย. 61 / 01 - 04 มิ.ย. 61 / 21 - 24 มิ.ย. 61 / 28 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 / 05 - 08 ก.ค. 61 / 13 - 16 ก.ค. 61 / 19 - 22 ก.ค. 61 / 02 - 05 ส.ค. 61 / 16 - 19 ส.ค. 61 / 30 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61 / 14 - 17 ก.ย. 61 / 21 - 24 ก.ย. 61 / 05 - 08 ต.ค. 61 / 12 - 15 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – เถาหยวน [ - / - / - ]
  Day 2 : เถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวินอู่ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – ไทจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ไทจง–ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – เหย่หลิ่ว -- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) - ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) [ B / L / D ]
  Day 4 : GERMANIUM POWER -- อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ – ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 27 ก.พ. 61
13,999
01 - 04 มี.ค. 61
16,999
03 - 06 มี.ค. 61
13,999
08 - 11 มี.ค. 61
14,555
20 - 23 เม.ย. 61
14,555
01 - 04 มิ.ย. 61
13,999
21 - 24 มิ.ย. 61
13,999
28 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
13,999
05 - 08 ก.ค. 61
13,999
13 - 16 ก.ค. 61
13,999
19 - 22 ก.ค. 61
13,999
02 - 05 ส.ค. 61
13,999
16 - 19 ส.ค. 61
13,999
30 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
13,999
14 - 17 ก.ย. 61
13,999
21 - 24 ก.ย. 61
13,999
05 - 08 ต.ค. 61
13,999
12 - 15 ต.ค. 61
13,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X