TAIWAN SONGKRAN STUNNING 4 วัน 3 คืน
TAIWAN SONGKRAN STUNNING 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_3
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 15 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรด [ B / L / D ]
  Day 3 : พิพิธภัณฑ์กู้กง-Cosmetic shop-ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 4 : ศูนย์Germanium-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Gloria Outlet สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 เม.ย. 61
33,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X