TAIWAN SONGKRAN RADIANT 5 วัน 4 คืน
TAIWAN SONGKRAN RADIANT 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_2
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 - 15 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-ตึกไทเป101 - (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) - เมืองยี่หลานเจี่ยวซี่ [ - / - / D ]
  Day 2 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่ - เมืองยีหลาน - ร้านขนมพายสับปะรด - ศูนย์Germanium - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 4 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 5 : Cosmeticshop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง - สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 15 เม.ย. 61
33,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X