TAIWAN SONGKRAN PERFECT 5 วัน 3 คืน
TAIWAN SONGKRAN PERFECT 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_4
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 16 เม.ย. 61 / 13 - 17 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) [ - / L / D ]
  Day 2 : เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบ [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : พิพิธภัณฑ์กู้กง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 เม.ย. 61
35,900
13 - 17 เม.ย. 61
35,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X