TAIWAN SONGKRAN LOVELY 5 วัน 3 คืน
TAIWAN SONGKRAN LOVELY 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_5
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 - 15 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ [ - / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง– เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต -แช่นำแร่ 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-TAIPEI FISH MARKET -ซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : Cosmeticshop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 15 เม.ย. 61
27,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X