TAIWAN SONGKRAN ELEGANT 5 วัน 4 คืน
TAIWAN SONGKRAN ELEGANT 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท
รหัสทัวร์ FJLSK_7
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 13 - 17 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ตึกไทเป101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง- นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัว [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่ - นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-หมู่บ้านและสวนสนุก - 9 ชนเผ่า-ชิมชาอู่หลง [ B / L / D ]
  Day 5 : ศูนย์ Germanium Power–Cosmetic Shop–อุทยานเหย่หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 17 เม.ย. 61
37,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X