TAIWAN ไฮไฮ 5 วัน 3 คืน
TAIWAN ไฮไฮ 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ ST12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 ก.ย. 61 / 21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช / 02 - 06 พ.ย. 61 / 09 - 13 พ.ย. 61 / 23 - 27 พ.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) –เถาหยวน – หนานโถว–วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ) – เจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ) –ร้านชา - เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง [ B / L / D ]
  Day 4 : ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกรเสือ –วัดฝ๋อกวงซัน - หมู่บ้าน 10 กลอง + ชมโชว์ตีกลอง + ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย – ไทจง [ B / L / D ]
  Day 5 : ไทจง – ไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 ก.ย. 61
24,900
21 - 25 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
24,900
02 - 06 พ.ย. 61
24,900
09 - 13 พ.ย. 61
24,900
23 - 27 พ.ย. 61
24,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X