TAIWAN มุ้งมิ้ง เกาสง 4 วัน 3 คืน
TAIWAN มุ้งมิ้ง เกาสง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท
รหัสทัวร์ ST16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 23 - 26 ก.พ. 61 / 09 - 12 มี.ค. 61 / 16 - 19 มี.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - เกาสง [ - / - / - ]
  Day 2 : เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน –EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)– ไทจง [ B / L / D ]
  Day 3 : ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้านชา – ไทเป –อาบน้ำแร่ [ B / L / D ]
  Day 4 : พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค –ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - แวะถ่ายรูปที่ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)–ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
23 - 26 ก.พ. 61
26,900
09 - 12 มี.ค. 61
26,900
16 - 19 มี.ค. 61
26,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X