SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืน
SINGAPORE SO SHIOK 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 03 มี.ค. 61 / 02 - 04 มี.ค. 61 / 08 - 10 มี.ค. 61 / 09 - 11 มี.ค. 61 / 10 - 12 มี.ค. 61 / 11 - 13 มี.ค. 61 / 15 - 17 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 / 17 - 19 มี.ค. 61 / 18 - 20 มี.ค. 61 / 22 - 24 มี.ค. 61 / 23 - 25 มี.ค. 61 / 24 - 26 มี.ค. 61 / 29 - 31 มี.ค. 61 / 30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 31 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61 / 01 - 03 เม.ย. 61 / 06 - 08 เม.ย. 61 / 10 - 12 เม.ย. 61 / 11 - 13 เม.ย. 61 / 12 - 14 เม.ย. 61 / 13 - 15 เม.ย. 61 / 14 - 16 เม.ย. 61 / 15 - 17 เม.ย. 61 / 19 - 21 เม.ย. 61 / 20 - 22 เม.ย. 61 / 21 - 23 เม.ย. 61 / 22 - 24 เม.ย. 61 / 26 - 28 เม.ย. 61 / 27 - 29 เม.ย. 61 / 28 - 30 เม.ย. 61 / 29 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61 / 04 - 06 พ.ค. 61 / 05 - 07 พ.ค. 61 / 06 - 08 พ.ค. 61 / 10 - 12 พ.ค. 61 / 11 - 13 พ.ค. 61 / 12 - 14 พ.ค. 61 / 18 - 20 พ.ค. 61 / 19 - 21 พ.ค. 61 / 25 - 27 พ.ค. 61 / 26 - 28 พ.ค. 61 / 27 - 29 พ.ค. 61 / 01 - 03 มิ.ย. 61 / 02 - 04 มิ.ย. 61 / 08 - 10 มิ.ย. 61 / 09 - 11 มิ.ย. 61 / 15 - 17 มิ.ย. 61 / 16 - 18 มิ.ย. 61 / 17 - 19 มิ.ย. 61 / 22 - 24 มิ.ย. 61 / 23 - 25 มิ.ย. 61 / 29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 / 30 มิ.ย. 61 - 02 ก.ค. 61 / 06 - 08 ก.ค. 61 / 07 - 09 ก.ค. 61 / 13 - 15 ก.ค. 61 / 14 - 16 ก.ค. 61 / 15 - 17 ก.ค. 61 / 20 - 22 ก.ค. 61 / 21 - 23 ก.ค. 61 / 27 - 29 ก.ค. 61 / 28 - 30 ก.ค. 61 / 03 - 05 ส.ค. 61 / 04 - 06 ส.ค. 61 / 05 - 07 ส.ค. 61 / 11 - 13 ส.ค. 61 / 17 - 19 ส.ค. 61 / 18 - 20 ส.ค. 61 / 24 - 26 ส.ค. 61 / 25 - 27 ส.ค. 61 / 31 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61 / 01 - 03 ก.ย. 61 / 02 - 04 ก.ย. 61 / 07 - 09 ก.ย. 61 / 08 - 10 ก.ย. 61 / 21 - 23 ก.ย. 61 / 22 - 24 ก.ย. 61 / 28 - 30 ก.ย. 61 / 29 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61 / 04 - 06 ต.ค. 61 / 05 - 07 ต.ค. 61 / 06 - 08 ต.ค. 61 / 07 - 09 ต.ค. 61 / 12 - 14 ต.ค. 61 / 13 - 15 ต.ค. 61 / 18 - 20 ต.ค. 61 / 19 - 21 ต.ค. 61 / 20 - 22 ต.ค. 61 / 21 - 23 ต.ค. 61 / 25 - 27 ต.ค. 61 / 26 - 28 ต.ค. 61 / 27 - 29 ต.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ [ - / L / D ]
  Day 2 : เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ [ B / - / - ]
  Day 3 : Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 03 มี.ค. 61
13,999
02 - 04 มี.ค. 61
13,999
08 - 10 มี.ค. 61
9,999
09 - 11 มี.ค. 61
10,999
10 - 12 มี.ค. 61
10,999
11 - 13 มี.ค. 61
10,999
15 - 17 มี.ค. 61
10,999
16 - 18 มี.ค. 61
10,999
17 - 19 มี.ค. 61
10,999
18 - 20 มี.ค. 61
10,999
22 - 24 มี.ค. 61
10,999
23 - 25 มี.ค. 61
10,999
24 - 26 มี.ค. 61
10,999
29 - 31 มี.ค. 61
9,999
30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
10,999
31 มี.ค. 61 - 02 เม.ย. 61
10,999
01 - 03 เม.ย. 61
10,999
06 - 08 เม.ย. 61
13,999
10 - 12 เม.ย. 61
12,999
11 - 13 เม.ย. 61
12,999
12 - 14 เม.ย. 61
14,999
13 - 15 เม.ย. 61
15,999
14 - 16 เม.ย. 61
15,999
15 - 17 เม.ย. 61
13,999
19 - 21 เม.ย. 61
9,999
20 - 22 เม.ย. 61
10,999
21 - 23 เม.ย. 61
10,999
22 - 24 เม.ย. 61
10,999
26 - 28 เม.ย. 61
12,999
27 - 29 เม.ย. 61
13,999
28 - 30 เม.ย. 61
13,999
29 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61
13,999
04 - 06 พ.ค. 61
10,999
05 - 07 พ.ค. 61
10,999
06 - 08 พ.ค. 61
10,999
10 - 12 พ.ค. 61
9,999
11 - 13 พ.ค. 61
10,999
12 - 14 พ.ค. 61
10,999
18 - 20 พ.ค. 61
10,999
19 - 21 พ.ค. 61
10,999
25 - 27 พ.ค. 61
10,999
26 - 28 พ.ค. 61
10,999
27 - 29 พ.ค. 61
12,999
01 - 03 มิ.ย. 61
10,999
02 - 04 มิ.ย. 61
10,999
08 - 10 มิ.ย. 61
10,999
09 - 11 มิ.ย. 61
10,999
15 - 17 มิ.ย. 61
10,999
16 - 18 มิ.ย. 61
10,999
17 - 19 มิ.ย. 61
9,999
22 - 24 มิ.ย. 61
10,999
23 - 25 มิ.ย. 61
10,999
29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
10,999
30 มิ.ย. 61 - 02 ก.ค. 61
10,999
06 - 08 ก.ค. 61
10,999
07 - 09 ก.ค. 61
10,999
13 - 15 ก.ค. 61
10,999
14 - 16 ก.ค. 61
10,999
15 - 17 ก.ค. 61
10,999
20 - 22 ก.ค. 61
10,999
21 - 23 ก.ค. 61
10,999
27 - 29 ก.ค. 61
13,999
28 - 30 ก.ค. 61
13,999
03 - 05 ส.ค. 61
10,999
04 - 06 ส.ค. 61
10,999
05 - 07 ส.ค. 61
9,999
11 - 13 ส.ค. 61
13,999
17 - 19 ส.ค. 61
10,999
18 - 20 ส.ค. 61
10,999
24 - 26 ส.ค. 61
10,999
25 - 27 ส.ค. 61
10,999
31 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
10,999
01 - 03 ก.ย. 61
10,999
02 - 04 ก.ย. 61
9,999
07 - 09 ก.ย. 61
10,999
08 - 10 ก.ย. 61
10,999
21 - 23 ก.ย. 61
10,999
22 - 24 ก.ย. 61
10,999
28 - 30 ก.ย. 61
10,999
29 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61
10,999
04 - 06 ต.ค. 61
9,999
05 - 07 ต.ค. 61
10,999
06 - 08 ต.ค. 61
10,999
07 - 09 ต.ค. 61
10,999
12 - 14 ต.ค. 61
13,999
13 - 15 ต.ค. 61
13,999
18 - 20 ต.ค. 61
12,999
19 - 21 ต.ค. 61
13,999
20 - 22 ต.ค. 61
13,999
21 - 23 ต.ค. 61
13,999
25 - 27 ต.ค. 61
10,999
26 - 28 ต.ค. 61
10,999
27 - 29 ต.ค. 61
10,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X