LOVE SAKURA XJ 6 วัน 3 คืน
LOVE SAKURA XJ 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โอซาก้า
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 29 มี.ค. 61 - 03 เม.ย. 61 / 06 - 11 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ - / - / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato [ B / L / D ]
  Day 4 : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH ) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว [ B / L / - ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
41,900
29 มี.ค. 61 - 03 เม.ย. 61
41,900
06 - 11 เม.ย. 61
41,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X