JAPAN TAKAYAMA JAPAN ALPS USJ PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
JAPAN TAKAYAMA JAPAN ALPS USJ PINKMOSS 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ทาคายาม่า
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-41
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 18 - 23 พ.ค. 61 / 19 - 24 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า จินยะ - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ [ - / L / D ]
  Day 3 : เจแปนแอลป์ [กำแพงหิมะ] – ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู [ B / L / D ]
  Day 4 : ชมพิ้งค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - รถไฟด่วนชินคันเซ็น-ทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโงย่า [ B / L / - ]
  Day 5 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 23 พ.ค. 61
52,900
19 - 24 พ.ค. 61
52,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X