#48. VIP JAPAN KYUSHU WISTERIA
#48. VIP JAPAN KYUSHU WISTERIA
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-48
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 09 - 13 พ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ –บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ – ออนเซ็น+ขาปู [ - / L / D ]
  Day 3 : ปราสาทนาคัทสึ – ตลาดปลาคาระโตะ – ท่าเรือโมจิโกะ พอร์ต –สวนคาวาชิฟูจิ – ชมดอกวิสทีเรีย – สวนโอโฮริ พาร์ค [ B / L / D ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งเท็นจิน ช้อปปิ้ง มอลล์ – คาแนลซิตี้ เดินทางโดยรถไฟ หรือ เดินเท้า [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 13 พ.ค. 61
43,900
40,900
40,900
37,900
9,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X