HOKKAIDO ICE WINTER NO.3 6 วัน 4 คืน
HOKKAIDO ICE WINTER NO.3 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาะฮอกไกโด
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 02 - 07 เม.ย. 61 / 04 - 09 เม.ย. 61 / 15 - 20 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - สกีรีสอร์ท - ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ [ B / L / - ]
  Day 4 : ทำเนียบรัฐบาลเก่า+หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - หมู่บ้านราเมน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น [ B / - / D ]
  Day 5 : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเก - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
52,900
02 - 07 เม.ย. 61
52,900
04 - 09 เม.ย. 61
55,900
15 - 20 เม.ย. 61
55,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X