FUJI TOKYO SAKAMIGO SAKURA 6 วัน 4 คืน
FUJI TOKYO SAKAMIGO SAKURA 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JP-45
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 30 มี.ค. 61 - 04 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาโกย่า –ปราสาทนาโกย่า – ทะเลสาบฮามานา – หุบเขาโอวาคุดานิ – อุทยานฮาโกเน่ – ออนเซน+ปู [ - / L / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โอชิโนะฮักไก – ซากามิโกะ ซากุระ+ใส่ชุดยูกาตะ – ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 4 : อิสระช้อปปิ้งโตเกียว หรือ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ [ B / - / - ]
  Day 5 : เมืองคามาคุระ –วัดอาซะกุสะ – ย่านโอไดบะ – อิออน [ B / L / - ]
  Day 6 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
30 มี.ค. 61 - 04 เม.ย. 61
59,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X