FLORA TAIWAN TAROKO 5 วัน 4 คืน
FLORA TAIWAN TAROKO 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท
รหัสทัวร์ ST2.5
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 07 - 11 พ.ย. 61 / 14 - 18 พ.ย. 61 / 21 - 25 พ.ย. 61 / 28 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61 / 05 - 09 ธ.ค. 61 / 12 - 16 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ [ - / - / D ]
  Day 2 : ไทเป – นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮัวเหลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด - เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป - ไทจง – งานดอกไม้ Taichung World Flora Exposition – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 5 : ไทจง – ไทเป – GERMANIUM POWER– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 พ.ย. 61
35,900
14 - 18 พ.ย. 61
35,900
21 - 25 พ.ย. 61
35,900
28 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
35,900
05 - 09 ธ.ค. 61
35,900
12 - 16 ธ.ค. 61
35,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X