EVA PRO ฝุดฝุด 4 วัน 3 คืน
EVA PRO ฝุดฝุด 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท
รหัสทัวร์ ST0.9
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 01 - 04 ก.ย. 61 / 15 - 18 ก.ย. 61 / 06 - 09 ต.ค. 61 / 10 - 13 พ.ย. 61 / 24 - 27 พ.ย. 61 / 08 - 11 ธ.ค. 61 / 15 - 18 ธ.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ– ไต้หวัน – ไทเป [ - / - / - ]
  Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป) – เถาหยวน – อาบน้ำแร่ส่วนตัว [ B / L / - ]
  Day 3 : เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา + วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินอู่ – ร้านชา - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : ไทจง –ไทเป – GERMANIUM POWER –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
01 - 04 ก.ย. 61
20,900
15 - 18 ก.ย. 61
20,900
06 - 09 ต.ค. 61
21,900
10 - 13 พ.ย. 61
20,900
24 - 27 พ.ย. 61
20,900
08 - 11 ธ.ค. 61
21,900
15 - 18 ธ.ค. 61
20,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X