DOUBLE FANSIPAN 3 วัน 2 คืน
DOUBLE FANSIPAN 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 10 - 12 ก.พ. 61 / 23 - 25 ก.พ. 61 / 01 - 03 มี.ค. 61 / 09 - 11 มี.ค. 61 / 16 - 18 มี.ค. 61 / 17 - 19 มี.ค. 61 / 23 - 25 มี.ค. 61 / 24 - 26 มี.ค. 61 / 30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61 / 05 - 07 เม.ย. 61 / 14 - 16 เม.ย. 61 / 15 - 17 เม.ย. 61 / 16 - 18 เม.ย. 61 / 29 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61 / 04 - 06 พ.ค. 61 / 08 - 10 มิ.ย. 61 / 15 - 17 มิ.ย. 61 / 22 - 24 มิ.ย. 61 / 29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์- สุสานโฮจิมินห์- ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET [ - / L / D ]
  Day 2 : หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองซาปา –ด่านชายแดนเวียดนามจีน- เมืองฮานอย–วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ- ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 12 ก.พ. 61
11,888
23 - 25 ก.พ. 61
11,888
01 - 03 มี.ค. 61
11,888
09 - 11 มี.ค. 61
11,888
16 - 18 มี.ค. 61
11,888
17 - 19 มี.ค. 61
11,888
23 - 25 มี.ค. 61
11,888
24 - 26 มี.ค. 61
11,888
30 มี.ค. 61 - 01 เม.ย. 61
11,888
05 - 07 เม.ย. 61
12,888
14 - 16 เม.ย. 61
15,888
15 - 17 เม.ย. 61
14,888
16 - 18 เม.ย. 61
11,888
29 เม.ย. 61 - 01 พ.ค. 61
13,888
04 - 06 พ.ค. 61
12,888
08 - 10 มิ.ย. 61
11,888
15 - 17 มิ.ย. 61
11,888
22 - 24 มิ.ย. 61
11,888
29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
11,888

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X