BW ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR 7 วัน 5 คืน
BW ROMANTIC SOUTH ISLAND TOUR 7 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 98,900 บาท
รหัสทัวร์ 3
ระยะเวลา 7 วัน 5คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 11 - 17 เม.ย. 61 / 13 - 19 เม.ย. 61 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช [ - / - / - ]
  Day 2 : ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิล [ - / L / D ]
  Day 3 : ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู [ B / L / D ]
  Day 4 : ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ [ B / L / D ]
  Day 5 : ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 6 : ไคร้สทเชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช [ B / L / D ]
  Day 7 : ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
11 - 17 เม.ย. 61
99,900
13 - 19 เม.ย. 61
98,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X