พม่า พาไหว้ขอพรเทพทันใจ 4 ทิศ 3 วัน 2 คืน
พม่า พาไหว้ขอพรเทพทันใจ 4 ทิศ 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
รหัสทัวร์ 1.MYANMAR
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 25 - 27 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) [ - / L / D ]
  Day 2 : พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – วัดจองตู – พระสุพรรณกัลยา - พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง [ B / L / - ]
  Day 3 : เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - เจดีย์สุเล – วัดไจ๊เข้า - ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 27 ต.ค. 62
16,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X