TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
TAIWAN ALISHAN PERFECT ROUTE 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 16 ต.ค. 62 / 19 - 23 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 13 - 17 พ.ย. 62 / 20 - 24 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 07 - 11 ธ.ค. 62 / 21 - 25 ธ.ค. 62 / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – เจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ [ - / - / D ]
  Day 2 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ไถจง ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง ร้านพายสับปะรด – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้ง GLORIA OUTLET กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 ต.ค. 62
19 - 23 ต.ค. 62
23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
13 - 17 พ.ย. 62
20 - 24 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
07 - 11 ธ.ค. 62
21 - 25 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X