TAIWAN HAPPY SEASON CHANGE 4 วัน 3 คืน
TAIWAN HAPPY SEASON CHANGE 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 12 - 15 ต.ค. 62 / 17 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 / 14 - 17 พ.ย. 62 / 21 - 24 พ.ย. 62 / 28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 07 - 10 ธ.ค. 62 / 21 - 24 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ไทเป – ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฟ๋งเจี๋ย ไนท์ มาร์เก็ต [ - / L / D ]
  Day 2 : ไถจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา - วัดบุ๋นบู้ – วัดพระถังซำจั๋ง คอสเมติก ช้อป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 3 : ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น) – ช้อปปิ้งซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต [ B / L / - ]
  Day 4 : GERMANIUM SHOP – ตลาดปลา – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 15 ต.ค. 62
17 - 20 ต.ค. 62
25 - 28 ต.ค. 62
14 - 17 พ.ย. 62
21 - 24 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
07 - 10 ธ.ค. 62
21 - 24 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X