ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
รหัสทัวร์ TPE21
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 20 - 24 ก.ย. 62 / 02 - 06 ต.ค. 62 / 04 - 08 ต.ค. 62 / 09 - 13 ต.ค. 62 / 11 - 15 ต.ค. 62 วันคล้าวยวันสวรรคต ร.9 / 18 - 22 ต.ค. 62 / 23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 25 - 29 ต.ค. 62 / 26 - 30 ต.ค. 62 / 01 - 05 พ.ย. 62 / 06 - 10 พ.ย. 62 / 08 - 12 พ.ย. 62 / 13 - 17 พ.ย. 62 / 15 - 19 พ.ย. 62 / 20 - 24 พ.ย. 62 / 22 - 26 พ.ย. 62 / 27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 / 30 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62 / 04 - 08 ธ.ค. 62 วันพ่อ / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 07 - 11 ธ.ค. 62 / 13 - 17 ธ.ค. 62 / 18 - 22 ธ.ค. 62 / 20 - 24 ธ.ค. 62 / 25 - 29 ธ.ค. 62 / 30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ [ - / L / D ]
  Day 2 : ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง [ B / L / D ]
  Day 3 : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 5 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
20 - 24 ก.ย. 62
02 - 06 ต.ค. 62
04 - 08 ต.ค. 62
09 - 13 ต.ค. 62
11 - 15 ต.ค. 62 วันคล้าวยวันสวรรคต ร.9
18 - 22 ต.ค. 62
23 - 27 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
25 - 29 ต.ค. 62
26 - 30 ต.ค. 62
01 - 05 พ.ย. 62
06 - 10 พ.ย. 62
08 - 12 พ.ย. 62
13 - 17 พ.ย. 62
15 - 19 พ.ย. 62
20 - 24 พ.ย. 62
22 - 26 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62
04 - 08 ธ.ค. 62 วันพ่อ
06 - 10 ธ.ค. 62
07 - 11 ธ.ค. 62
13 - 17 ธ.ค. 62
18 - 22 ธ.ค. 62
20 - 24 ธ.ค. 62
25 - 29 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 03 ม.ค. 63 ปีใหม่
31 ธ.ค. 62 - 04 ม.ค. 63 ปีใหม่

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X