TAIWAN...COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน
TAIWAN...COUNTDOWN 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,878 บาท
รหัสทัวร์ TPE12
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่ / 30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินไทจง – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / - ]
  Day 2 : หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพ – ตลาดปลาไทเป [ B / L / - ]
  Day 3 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2020 ชมพลุตึกไทเป 101 - ณ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน [ B / L / - ]
  Day 4 : วัดหลงซาน – ไทจง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63 ปีใหม่
21,878
30 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
21,878

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X