ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน
ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ AD-88-02
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 26 - 30 มิ.ย. 62 / 12 - 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา / 10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 19 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช / 06 - 10 ธ.ค. 62 / 24 - 28 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 4 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป - COSMETIC SHOP [ B / L / D ]
  Day 5 : ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
26 - 30 มิ.ย. 62
12 - 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
10 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19 - 23 ต.ค. 62 วันปิยมหาราช
06 - 10 ธ.ค. 62
24 - 28 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X