ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
รหัสทัวร์ AD-88-01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 13 - 16 มิ.ย. 62 / 20 - 23 มิ.ย. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10 / 26 - 29 ก.ย. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 / 07 - 10 พ.ย. 62 / 14 - 17 พ.ย. 62 / 05 - 08 ธ.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9 / 22 - 25 ธ.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต [ B / L / D ]
  Day 3 : ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 16 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
26 - 29 ก.ย. 62
11 - 14 ต.ค. 62 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
07 - 10 พ.ย. 62
14 - 17 พ.ย. 62
05 - 08 ธ.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9
22 - 25 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X