ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6 วัน 4คืน
ไต้หวัน EVA 3 อุทยาน 6 วัน 4คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
รหัสทัวร์ L04_BR
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 04 - 09 ก.ค. 62 / 26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62 / 18 - 23 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง- วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ [ - / L / D ]
  Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)- ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี [ B / L / D ]
  Day 5 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต [ B / L / D ]
  Day 6 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 ก.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 01 ต.ค. 62
18 - 23 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X