มหัศจรรย์...HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน
มหัศจรรย์...HANOI SAPA 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท
รหัสทัวร์ VN005_SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 00 - 00 3 / 02 - 05 ส.ค. 2 / 07 - 10 มิ.ย. 62 / 14 - 17 มิ.ย. 62 / 21 - 24 มิ.ย. 62 / 14 - 17 ก.ค. 62 / 26 - 29 ก.ค. 62 / 09 - 12 ส.ค. 62 / 11 - 14 ส.ค. 62 / 16 - 19 ส.ค. 62 / 23 - 26 ส.ค. 62 / 30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62 / 06 - 09 ก.ย. 62 / 13 - 16 ก.ย. 62 / 20 - 23 ก.ย. 62 / 27 - 30 ก.ย. 62 / 04 - 07 ต.ค. 62 / 11 - 14 ต.ค. 62 / 13 - 16 ต.ค. 62 / 18 - 21 ต.ค. 62 / 20 - 23 ต.ค. 62 / 25 - 28 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ- กรุงฮานอย – ลาวไก – ซาปา - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา [ - / L / D ]
  Day 2 : ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-นั่งรถรางขึ้นเขาฟานซีปัน-ซาปา [ B / L / D ]
  Day 3 : ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-สะพานแสงอาทิตย์-วัดหง๊อกซิน-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮานอย-นิงก์บิงห์-ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก-อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย-กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3
02 - 05 ส.ค. 2
07 - 10 มิ.ย. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
14 - 17 ก.ค. 62
26 - 29 ก.ค. 62
09 - 12 ส.ค. 62
11 - 14 ส.ค. 62
16 - 19 ส.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 02 ก.ย. 62
06 - 09 ก.ย. 62
13 - 16 ก.ย. 62
20 - 23 ก.ย. 62
27 - 30 ก.ย. 62
04 - 07 ต.ค. 62
11 - 14 ต.ค. 62
13 - 16 ต.ค. 62
18 - 21 ต.ค. 62
20 - 23 ต.ค. 62
25 - 28 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X