เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท
รหัสทัวร์ EK022
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 02 - 08 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ-มิวนิค-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ [ - / L / D ]
  Day 3 : มิวนิค-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองเอาส์บวร์ก-มหาวิหารประจำเมืองเมืองเอาส์บวร์ก-เมืองอูล์ม-เมมมิงเงน [ B / L / D ]
  Day 5 : เซนต์กัลเลน-LANDQUART FASHION OUTLET-เมืองซูริค [ B / L / - ]
  Day 6 : ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค [ - / - / - ]
  Day 7 : ดูไบ-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
02 - 08 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X