เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 41,900 บาท
รหัสทัวร์ EK013A
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 16 - 22 พ.ค. 62 / 23 - 29 พ.ค. 62 / 19 - 25 มิ.ย. 62 / 03 - 09 ก.ค. 62 / 17 - 23 ก.ค. 62 / 08 - 14 ส.ค. 62 / 04 - 10 ก.ย. 62 / 18 - 24 ก.ย. 62 / 02 - 08 ต.ค. 62 / 10 - 16 ต.ค. 62 / 17 - 23 ต.ค. 62 / 22 - 28 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก-จัตุรัสมาเรียน [ - / L / D ]
  Day 3 : เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮัลล์สตัทท์-อินส์บรูค-หลังคาทองคำ [ B / L / D ]
  Day 5 : ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค [ B / - / - ]
  Day 7 : ดูไบ-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
16 - 22 พ.ค. 62
23 - 29 พ.ค. 62
19 - 25 มิ.ย. 62
03 - 09 ก.ค. 62
17 - 23 ก.ค. 62
08 - 14 ส.ค. 62
04 - 10 ก.ย. 62
18 - 24 ก.ย. 62
02 - 08 ต.ค. 62
10 - 16 ต.ค. 62
17 - 23 ต.ค. 62
22 - 28 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X