เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน
เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป ทัวร์เช็ก
ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
รหัสทัวร์ EK007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 05 - 12 มิ.ย. 62 / 15 - 22 มิ.ย. 62 / 09 - 16 ก.ค. 62 / 11 - 18 ก.ค. 62 / 24 - 31 ก.ค. 62 / 26 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62 / 11 - 18 ส.ค. 62 / 19 - 26 ก.ย. 62 / 06 - 13 ต.ค. 62 / 11 - 18 ต.ค. 62 / 16 - 23 ต.ค. 62 / 22 - 29 ต.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ [ - / - / - ]
  Day 2 : ดูไบ – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค [ - / L / D ]
  Day 3 : มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท [ B / L / D ]
  Day 4 : ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ - วิหารเซนต์สตีเฟน [ B / L / D ]
  Day 5 : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ [ B / L / D ]
  Day 6 : ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง [ B / L / D ]
  Day 7 : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์ [ B / - / - ]
  Day 8 : ดูไบ-กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 12 มิ.ย. 62
15 - 22 มิ.ย. 62
09 - 16 ก.ค. 62
11 - 18 ก.ค. 62
24 - 31 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 02 ส.ค. 62
11 - 18 ส.ค. 62
19 - 26 ก.ย. 62
06 - 13 ต.ค. 62
11 - 18 ต.ค. 62
16 - 23 ต.ค. 62
22 - 29 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X