ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท
รหัสทัวร์ ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 07 - 14 ก.ย. 62 / 21 - 28 ก.ย. 62 / 09 - 16 พ.ย. 62 / 23 - 30 พ.ย. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : กรุงเทพฯ-เวียนนา (ออสเตรีย)-บูดาเปสต์ (ฮังการี) [ - / L / - ]
  Day 3 : บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัค) [ B / L / D ]
  Day 4 : บราติสลาวา (สโลวัค)-ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)-ปราสาทปราค-เชสกี้บูโยวิช [ B / L / D ]
  Day 5 : เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค)-อิงกอลสตัดท์ (เยอรมัน) -ฟุสเซ่น [ B / L / D ]
  Day 6 : ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค [ B / L / - ]
  Day 7 : มิวนิค-สนามบิน [ B / - / - ]
  Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 14 ก.ย. 62
21 - 28 ก.ย. 62
09 - 16 พ.ย. 62
23 - 30 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X