ไต้หวันเลิฟเลิฟ...HAPPY NEW YEAR 8 วัน 7 คืน
ไต้หวันเลิฟเลิฟ...HAPPY NEW YEAR 8 วัน 7 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท
รหัสทัวร์ SMNY2
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ  สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต [ - / L / D ]
  Day 2 : ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : เจียอี้ - อุทยานเขาอารีซัน - เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง [ B / L / D ]
  Day 4 : เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL [ B / L / D ]
  Day 5 : เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง [ B / L / D ]
  Day 6 : ไถตง- ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ำไหลย้อน – ซานเซียนไถ - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน [ B / L / D ]
  Day 7 : อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป - ไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – อาบน้ำแร่ [ B / L / D ]
  Day 8 : เหย่หลิ่ว – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 ปีใหม่
48,900
48,900
48,900
47,900
13,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X