ไต้หวันอุ๊อิ๊ 5 วัน 4 คืน
ไต้หวันอุ๊อิ๊ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท
รหัสทัวร์ ST8
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 03 - 07 ต.ค. 61 / 21 - 25 พ.ย. 61 / 01 - 05 ธ.ค. 61 วันพ่อ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – อาบน้ำแร่ [ - / - / - ]
  Day 2 : เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ [ B / L / D ]
  Day 3 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ [ B / L / D ]
  Day 4 : ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง [ B / L / - ]
  Day 5 : ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน**
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
03 - 07 ต.ค. 61
23,900
21 - 25 พ.ย. 61
23,900
01 - 05 ธ.ค. 61 วันพ่อ
24,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelsgroups All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X